dinsdag 11 februari 2020

De messen worden geslepen

Het ziet er naar uit dat het nieuwe college van GS een rechtse koers gaat varen. Dat betekent veel minder aandacht voor natuur en milieu en meer aandacht voor harde infrastructuur en economisch belang. Dat zal betekenen dat we de messen kunnen gaan slijpen. De milieubeweging zal op haar qui vive zijn. Zo kun je zien dat het "christelijk moraal" bij het CDA nog steeds ver te zoeken is. Bovendien is nu duidelijk gebleken dat Farmers Defence Force haar doel heeft bereikt, door bedreigingen en intimidaties  van bestuurders. Zo werd ons Laarbeeks PS-lid Tanja van de Ven persoonlijk bedreigd net als haar fractiegenoten. Het provinciehuis werd gebarricadeerd en ook dáár werden bestuurders bedreigd en geïntimideerd. En het CDA blijkt nu een wolf in schaapskleren...Werd Farmers defence Force niet in het leven geroepen voor "de bescherming van de varkensboeren", nadat het Boxtels varkensbedrijf was bezet door activisten?En wat doet deze beweging zelf?


vrijdag 7 februari 2020

Veel minder


Om het stikstofprobleem op te lossen moet en zal er veel en veel minder stikstof mogen worden uitgestoten.De intensieve landbouw heeft onmiskenbaar een belangrijk aandeel in dezee stikstofuitstoot. De stikstofuitstoot in Nederland komt niet voor 46 %  voor rekening van de landbouw maar voor 66%. Die 46 % geldt voor de tpotale hoeveelheid stikstof die op Nederlandse bodem neerdaalt en dus deels uit het buitenland komt. Maar het tegenovergestelde is ook waar: de stikstofuitstoot in Nederland gaat ook voor een deel naar het buitenland.

De enige remedie hiertegen is - voor wat betreft de landbouw- het drastisch terugdringen van het aantal dieren. Afgelopen dinsdag was ik bij een bijeenkomst van de BMF in Tilburg waar o.a. Valentijn Wösten het woord voerde. Valentijn is de juridisch adviseur van de Mobilisation for the Environment, waarvan Johan Vollenbroek de kartrekker is en die de stikstofkwestie (PA) aan de Raad van State heeft voorgelegd. Valentijn verving Johan Vollenbroek, die vanwege de griep afwezig was.Valentijn was niet echt optimistisch over de aanpak van het kabinet en andere bestuursgremia.

Als bestuurslid van de stichting Middengebied ben ik afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van de BMF. De BMF is weliswaar niet geporteerd van de polarisatie aan beiden kanten, maar is wel voor een drastische inperking van het aantal dieren. Ik ben daar ook zeer voor. Maar dan niet via generieke maatregelen maar met maatwerk. Met name de niet-grondgebonden (mega)bedrijven zullen hiervoor op moeten gaan draaien. Inmiddels heeft de St.middengebied goede contacten met o.a. de stichting NetwerkGrondig waar grondgebonden melkveehouderijen zich in hebben verenigd. Dat zijn de bedrijven die we overeind moeten houden. Een halvering van het aantal dieren betekent voor ons dan ook niet een halvering van het aantal boeren. Juist niet. Onlangs werd er in mijn directe omgeving nog met enige trots gesteld dat de Nederlandse landbouw de op een na grootste exporteur van de wereld is .Dat lijkt heel positief. Maar dit is juist illustratief voor de problemen waarmee we worden geconfronteerd !

zondag 2 februari 2020

Tinyhouses.


Eindelijk, de eerste Tiny-houses zijn gearriveerd.Ze waen bedoeld om vooral jongeren snel aan een passende woning te helpen. Maar het duurde allemaal veel langer. Dat is vooral te wijten aan het koudwatervrees op het gemeentehuis.Natuurlijk moet je ook deze boiwpricedures zorgvuldig doorlopen, maar ik denk da het allemaal wat snmeller had gekund.Maar daarvoor moet je het lef hebben om buiten de de bekende kaders te treden. En dat is een attitude die ik in Laarbeek nog weinig aantref. Dit keer kwam het intiatief vanuit de gemeenschap zelf,vanuit de jongeren. Dus kreeg het gemeentebestuur het plan ongevraagd op de schoot geworpen en gingen de handjes angstig de lucht in.Vooral aan de rechterzijde van de raad was men - op zijn zachts gezegd-  erg sceptisch. Maar dat is te verwachten. Vernieuwing en out of the box denken tref je daar per definitie weinig aan. Ik vind het een prachtig project, ofschoon ik wel een beetje geschrokken ben van de prijs die er uiteindelijk nog voor moet worden betaald. Maar dat is meestal zo, wanneer de commercie vernieuwende ideeën overneemt. . Niet iedereen staat te juichen. Met name sommige omwonenden  schijnen verrast te reageren. Begrijpelijk wanneer je nooit geen achterburen hebt gehad.Maar men kon zich er al lang van bewust zijn dat er zo wie zo worden gebouwd.


maandag 27 januari 2020

Even iets anders

Ik schrok me kapot toen ik op TV het "gerestaureerde" deel van het drieluik van van Eijk zag (St Baafskathedraal  Gent ). In de media is men vooral lovend over deze restauratie. Ik noem het een verminking. anner zoiets met nachtwacht zou plaatsvinden was het een nationale ramp!

Wanneer je het oorspronkelijke Lamgods vergelijkt met het gerestaureerde dan moet je toch constateren dat men hier onverantwoord te werk is gegaan.

Oordeel zelf:

         

                               origineel                                         na de "restauratie"