zondag 19 januari 2020

Wonen en winkelen

In de B&W-besluitenlijst van 7 januari trof ik onderstaand besluit aan:
"Recentelijk zijn verschillende principeverzoeken ingediend voor (leegstaande) panden in het centrum van Aarle-Rixtel. Vanwege het huidige beleid, waaronder het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel is het niet zonder meer mogelijk om medewerking te verlenen aan deze verzoeken. Daarom is een startnotitie opgesteld om de diverse denkrichtingen uit een te zetten en een voorstel te doen hoe hier mee verder te gaan.
Het is bekend dat er in de Dorpsstraat al langere tijd een aantal winkelpanden leeg staat.De vraag is u, kun je die transponeren naar wooneenheden of niet.Incidenteel is dat al gebeurd. maar kennelijk worstetl de gemeente met dit "probleem" .Nu is het zo dat het aantal winkelpanden vanaf de jaren 70 behoorlijk is toegenomen waarbij talloze woningen  veranderden in winkels. Op de plek waar ik ben geboren en getogen staat sinds de jaren 70 ook een winkelpand.Het pand ernaast is inmiddels van winkelpand weer in twee woningen veranderd . Maar dit is historisch gezien het beeld van de Dorpsstraat. De Dorpsstraat maakt deel uit van de oorspronkelijke lintbebouwing, waar wonen, werken, winkelen en uitgaan al een paar honderd jaar samengaan.De Dorpsstraat is nooit een echte winkelstraat geweest. Ik denk dat de oplossing zit in een flexibel beleid. Want waarom zou je anders detailhandel en horeca toestaan  buiten het centrum, in de periferie.Dat kan kennelijk wel, zoals we de laatste jaren hebben kunnen zien.:

woensdag 15 januari 2020


De vermarkting van het publieke domein


Er is de laatste tijd al veel over gezegd : de vermeende ondergang van het neo-liberalisme. Van de week volgde ik een uitzending op NPO-politiek waarin Herman Tjeenk-Willink aan het woord kwam.

Tjeenk-Willink was jarenlang vice-voorzitter van de Raad van State                        In zijn boek schrijft hij o.a.: ‘De overheid zien als een bedrijf, met producten en klanten, kosten en opbrengsten – ook wel: bv Nederland – betekent uiteindelijk het failliet van de democratische rechtsorde.’ 

Tjeenk-Willink heeft- naar zijn zeggen - ook nooit begrepen dat verzelfstandiging en vermarkting van publieke diensten zowel  inhoudelijk beter alsook goedkoper kon zijn, alsook winst kan opleveren én daarnaast in de top hogere salarissen kan bieden.

"De teloorgang van het communistisch systeem hebben we vertaald als het winnen van de liberale democratie met marktwerking. Als de ene heeft verloren dan moet de andere wel gewonnen hebben. Een typisch Trumphiaanse redenering"Aldus Tjeenk-Willink.

De opvattingen van Tjeenk-Willink worden in steeds bredere kringen gedeeld. Zelfs de VVD  probeert- zij het vooral om  electorale redenen- wat meer afstand te nemen van het neo-liberalisme. 

 

maandag 13 januari 2020

Het groen, de gemeente  en het waterschap


De zuurpruimen onder ons, die waarschijnlijk heerlijk kunnen genieten van deze blog, moet ik deze keer ernstig teleurstellen. Nee geen gezeur .Want  op het gebied van natuur en ecologie scoren we in Laarbeek erg hoog en dan  niet alleen met de veelgeprezen Groene  Long. Met name de laatste jaren is er door de gemeente, veelal in samenwerking met het waterschap, een aantal prachtige projecten uitgevoerd. Wat langer geleden de landschappelijke invulling van de Wijk Strijp. Het is hier fantastisch. Naast de hoge beeldkwaliteit van de hier aanwezige huizen valt vooral de transparante landschappelijke inbedding op. De wijk is gelardeerd met prachtige natuurzones met in het middelpunt de retentievijver die- in gunstige omstandigheden- zelf al het zeldzame blaasjeskruis herbergt. Rondom Strijpsoord tref je een unieke plantenwereld aan met zelfs twee verschillende soorten orchideeën.Het (maai) beheer is hier volledig in balans met de ( potentiële) ecologische waarden. En wat te zeggen van het natuurontwikkelingsgebied tussen de "valpoortjes!. Ook hier ontwikkelt de natuur zich razend snel, mede dankzij het beheer.. Strijp is een eldorado voor vlinders en andere insecten.Ook verschillende soorten minder voorkomende vogelsoorten hebben dit gebied ontdekt, waaronder hele slagen putters. In de poelen - waar ik voor de Ravon/VU A'dam  "monitoor", vinden amfibieën, waaronder de Kleine en de Grote watersalamander, hun  paaiplaatsen.Niet voor niets heb ik destijds de internationale jury van Entente Florale hier mee naar toegenomen!  Verderop in het dal van de Goorloop vind je prachtige ecologische zones, die ook via samenwerking tussen de gemeente en het waterschap tot stand zijn gekomen. In de buurt van de Kasteelweg is het al niet anders. Ook dáár zijn bijzondere ontwikkelingen op gang gekomen. Meer naar het noorden, in het dal van de Schevelingseloop/Broekeling, heeft het Brabants landschap- mede dankzij medewerking van de gemeente -haar beheergebied aanzienlijk kunnen vergroten, zodat ook hier  in ecologische zin ook veel op stapel staat. Dergelijke ontwikkelingen zie je ook elders in Laarbeek. Het gaat te ver omdat hier allemaal te benoemen ,met één uitzondering: de onlangs gereedgekomen rehabilitatie van het Vossenbergven, vlakbij het Torreven in Mariahout.Het mag niet onvermeld blijvendat de afdeling Groen bij de gemeente zowel beleidsmatig als qua uitvoering over goed gekwalificeerde mensen beschikt!

-

zaterdag 11 januari 2020

 Afleidingsmanoeuvre

 

Ik heb deel uitgemaakt van de klankbordgroep Het Gulden Land .Binnen de Klankbordgroep is de suggestie voor horeca op de kop van Aarle slechts heel even en zijdelings aan de orde geweest, maar nauwelijks verder besproken.Op zich heb ik daar niets op tegen maar ik vraag me wel of of e.e.a rendabel is te maken ( het ligt in een uithoek) en die plek lijkt me vandalisme/inbraakgevoelig (Geïsoleerde ligging en nogal afgelegen). Nog belangrijker is dat deze omgeving zich steeds meer als natuurgebied aan het ontwikkelen is.Wanneer er horeca etc. mocht komen dan dient het gebied in zijn geheel te worden aangepakt: de Aa moet eerder - voor een flink deel worden omgeleid.worden omgeleid en er moet een groot deel van de huidige landbouwgrond als natuurgebied worden ingericht.( zoals het getekend kaartje suggereert...) Bovendien vraag ik me af of een watertje met strandje wel zo aantrekkelijk is.De ondergrond bestaat uit sterk ijzerhoudende moerige grond en is niet zo geschikt voor recreatie..Een deel van de grond is eigendom van het Waterschap en een deel van de Provincie.

De gemeente Laarbeek heeft hier geen grond in eigendom, behalve een deel van een pad. Bovendien heeft men recentelijk besloten niets te kunnen investeren in Het Gulden land vanwege gebrek aan geld. Een ondeugende opmerking ( vergeef het me) : is dit een afleidingsmanoeuvre( camouflage) m.b.t.het beoogde door laten varen van" onze bootjes" naar Helmond.....? Want daar is  per slot van rekening alles mee begonnen ( en eindigen?)

Maar nog wat anders: Moet je ter plaatse horeca willen? Er gaan steeds meer commerciële                   ( horeca)activiteiten naar de andere kant van het kanaal (zie ook Perron 15) buiten de dorpskom ( zo ook Aldi!) .Terwijl men juist veel meer accenten zou moeten leggen op ons dorpscentrum.

donderdag 9 januari 2020

Realistisch?


Tot mijn grote verbazing zag ik vandaag een groot artikel in de Mooilaarbeekkrant  over de invulling van 'De Kop van Aarle".Er wordt een -op zijn zachts gezegd- "ambitieus plan" gepresenteerd. Althans zo lijkt het. Maar al dat enthousiasme stelt me niet gerust. Als lid van de Klankbordgroep van project "Het gulden land" zag ik de idee van een horecagelegenheid op de kop voorbij komen.Het was met name Werkgroepcorifee Ben Swinkels die - als voorzitter van het IVN ( spreekbuis van wethouder Briels ?)  dit idee inbracht. Hij pleitte tegelijkertijd voor een parkeerplaats voor auto's ter plaatse.....Over het IVN gesproken...!!!

Er werd door leden van de Klankbordgroep van alles geroepen en ik had niet de indruk dat de inbreng serieus zou werd genomen .Althans naar mij werd niet of nauwelijks geluisterd.Nu ben ik dat ondertussen wel gewend, echter men realiseert zich niet wat voor consequenties dat kan hebben.Ook mijn/onze              (st.Middengebied)  bezwaren tegen uitbreidingsplannen van de Helmondse hockeyvelden richting Croy werden op een ironische wijze weggehoond door de Hockey-corifeën en hun politieke vrienden. Ons beroep bij de Raad van State zou met één veeg van tafel verdwijnen.Het liep anders af: wij werden in het gelijk gesteld. Hetzelfde kan ook gebeuren met de plannen op de kop van Aarle.Niet dat ik (wij) per definitie tegen alle ontwikkelingen zijn. Maar ik heb wel grote bedenkingen tegen de gehaastheid en de timing waarmee de plannen de wereld in worden geslingerd.Want van een integrale aanpak is kennelijk geen sprake, terwijl men deze zomer er ter plaatse al een pop-up restaurant wil openen en over twee, drie jaar er een permanent restaurant wil vestigen.Men moet zich echter realiseren dat er nogal wat planologische hobbels te nemen zijn.Niet alleen voor wat betreft natuur en landschap maar zeker ook het feit dat het Waterschap een significante bijdrage zal moeten leveren met onder andere de verlegging van de Aa. Zo ook Rijkswaterstaat.Het allerbelangrijkste is het creëren van draagvlak ."De omgeving wordt erbij betrokken" is zwaar onvoldoende. Ik gun Robert Hellings en Jelle de Jong,  twee van mijn favoriete ondernemers,  het allerbeste.Maar als overheid moet je daar zorgvuldig mee omgaan en niet op de manier zoals het nu gebeurt.Anders zal deze valse start het vroegtijdig einde van dit beoogd project inluiden. Maar het kan zo zijn dat dit alles een afleidingsmanoeuvre  is om onze bootjes  naar Helmond te laten varen....maar dan wordt ik wel erg cynisch....

zondag 5 januari 2020

Het nieuwe jaar met zorg

In het Ed stond een artikel waarin Wopke Hoekstra, zijn zorg uitte over het beheersbaar houden van   de zorgkosten. De stijgende kosten van de zorg zijn op termijn niet vol te houden, zo stelt hij. Tegelijkertijd blijkt dat er in de zorg door zorgverleners enorm wordt gefraudeerd, o.a. in de thuiszorg en met de PGB's.Het zou hier om miljoenen euro's gaan. De (gemeentelijke) overheid heeft niet de kennis en kunde om hier iets aan te doen, zoals  tijdens het TV-programma Nieuwsuur gesteld. Dit is toch te gek voor woorden!

Ondertussen wordt er in het PSV-stadion voor het st Annaziekenhuis in Geldrop volop reclame gemaakt en komen particuliere (dag)opvangbedrijven als paddenstoelen uit de grond. Menig eigenaar mag zich inmiddels miljonair noemen. En dat allemaal dankzij de marktwerking.

zaterdag 28 december 2019

                                   Een goed 2020 !

  donderdag 2 jan.gaan we weer aan de slag....